O projektu

Projekt MAS: Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006591)

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Obsah projektu
Obsahem projektu je zavádění a realizace komunitního plánu sociálních služeb na regionální úrovni ve všech 38 obcích regionu MAS Říčanska.

Cíl projektu
Cílem projektu je nastavit systém plánování rozvoje sociálních služeb na komunitní bázi tak, aby vycházelo ze skutečných potřeb obyvatel regionu a aby zároveň efektivně využívalo všech zdrojů v komunitě. Výchozím bodem plánování sociálních služeb by pak mělo být hledání udržitelného poměru mezi potřebami – zdroji – reálnými náklady. Dosažení tohoto cíle bude realizováno zvolenými aktivitami.

Výstupy projektu
Výstupů projektu bude několik. Jedná se zejména o zpracování a vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který bude dále sloužit především jako podkladový materiál pro žadatele o dotace v oblasti sociálních služeb. Vytvoření tohoto základního analytického dokumentu je taktéž jedním z cílů ve Strategii území správního obvodu ORP Říčany. Pro úspěšné naplňování komunitního plánu je však potřeba získat veřejnou podporu (spolupráce s obcemi, neziskovými organizacemi, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb apod.) a zajistit široký konsenzus na finální verzi dokumentu.

Dalším z výstupů bude vytvoření katalogu sociálních služeb v elektronické podobě. Tato forma prezentace umožní jednoduchou aktualizaci informací dle jednotlivých poskytovatelů a druhů služeb na Říčansku.

Neméně důležitým výstupem projektu bude stanovení a realizace tzv. pracovních skupin, které se budou věnovat jednotlivým cílovým skupinám (senioři, zdravotně postižení, rodiny, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením) a budou zajišťovat zdroj informací „z praxe, ze spodu“ tak, aby nastavení komunitního plánu vycházelo z reálných potřeb poskytovatelů, uživatelů a zadavatele sociálních služeb.

V průběhu realizace projektu bude probíhat školení na téma komunitního plánování, dále pak aktivity zapojující členy pracovních skupin a široké veřejnosti a jednání na obecní a krajské úrovni. Těmto jednáním je přikládán velký důraz, jelikož komunitní plán musí zapadat jak do krajské sítě sociálních služeb, tak do potřeb a možností zapojených obcí.

Základní princip
Základním principem vytváření komunitního plánu a realizace takového projektu je přivést všechny zapojené dotčené subjekty ke kulatému stolu a připravit takové podmínky, které umožní všem subjektům spolupráci, vyjádření svých potřeb a využití synergie vycházející z působení v regionu. Jedná se zejména o obce, poskytovatele soc. služeb a jejich uživatele, sociální odbor, dále policie, široká veřejnost atd.

Pro další informace kontaktujte
Manažerku Projektu sociálního plánování  – Veroniku Vítkovskou,
email: socialni.planovani@ricansko.eu, mobil: 604 386 053 , 727 886 653

Jedná se o projekt s názvem Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska  (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006591), na který je poskytována finanční podpora z Operačním programu Zaměstnanost.